Salgs- og leveringsbetingelser

1. KVALITET, KONTROL OG MÆRKNING

Produkterne opfylder Dansk Standard for betonvarer. Produkterne opfylder som minimum kvalitetskrav efter gældende dansk og europæisk standard.

 

Er der ikke nogen norm, standard eller deklaration for de leverede produkter kan produkterne henføres til, hvad der anses for at være en normal og god kvalitet.

Betonprodukter der er omfattet af certificering, er mærket i henhold til Dansk Beton Certificering’s regler.

 

Betonprodukter der er underkastet kontrol gennem Betonvarekontrollen (BVK), er trekant-mærkede i henhold til gældende bestemmelser herom.

 

Kontrollen sker ved stikprøvekontrol.

 

Supplerende kontrol og skærpet kontrol udføres kun efter forudgående aftale og betales af køber.

 

2. LEVERINGSMÆNGDER OG LEVERINGSTERMINER

Normale standardprodukter kan indtil levering af køber mængdemæssigt reguleres 5 % op eller ned. Produkter, der ikke er normale standardprodukter, er i den angivne mængde bindende fra aftalens indgåelse. Ved ordrens afgivelse skal der foreligge et leveringsprogram, der angiver leveringsrækkefølge og leveringstidspunkter.

Viser køber sig ikke i stand til at modtage produkterne til aftalt tid, kan sælger kræve, at der oprettes et mellemlager. De hermed forbundne omkostninger betales af køber. Produkter, der er overført til mellemlager, betragtes som leveret.

 

Sælger er forpligtet til at levere til aftalt tid, dog er sælger berettiget til tidsfristforlængelse i følgende tilfælde:

Ved indgribende forstyrrelser, som forhindrer eller i væsentlig grad vanskeliggør ordrens udførelse eller transporten til leveringsstedet, som f.eks. strejke eller lockout, offentlige pålæg, krig, usædvanlige naturbegivenheder, frost i væsentligt større omfang end sædvanligt, forsyningssvigt (energi og vand), nedbrud på maskiner, værktøj og edb, blokader, ildsvåde, havari, brand, søulykke eller anden force majeure.

Sælger er uden ansvar for indirekte skader, driftstab eller andet tab henført til forsinket eller manglende levering. Således godtgøres eksempelvis ikke: ventepenge, dagbøder, kranleje, truckleje, stilladsleje o. lign.

Sælgers eventuelle erstatningsansvar begrænser sig til den pågældende vares værdi.

 

Medmindre der leveres til en bygge- eller anlægsopgave, hvor køber har oplyst, at der er stillet krav om fast pris og tid, kan sælger også kræve forlængelse af tidsfristerne i tilfælde af mangel på kvalificeret arbejdskraft. Samme ret har sælger i tilfælde af svigtende materialeleverancer, for hvilket han ikke er ansvarlig.

 3. LEVERING, AFLÆSNING OG MODTAGELSE

Ved salg af produkter ab fabrik ophører sælgers ansvar, når varen er læsset på bil. Ved salg af

produkter frit på vogn og frit på byggeplads er leveringsstedet så nær brugsstedet, som fuldt læsset vogn kan køre på jævnt, bæredygtigt underlag, og sælger bærer risikoen, indtil vognen er nået leveringsstedet.

 

Fremgår det ikke af aftalen, om der leveres frit på vogn eller frit på byggeplads, er leveringen frit på vogn. Ved frit på vogn er køber forpligtet til at foretage aflæsningen med eget mandskab og aflæsningsmateriel.

 

Ved salg frit på byggeplads, sørger sælger for aflæsningsmateriel med betjeningsmandskab for emner op til 2000 kg. Køber er pligtig til vederlagsfrit at stille nødvendig hjælpemandskab til rådighed for aflæsningen.

 

Aflæsningsstedet skal af sikkerhedshensyn være plant, vandret og bæredygtigt, også for sættevogne med støtteben.

 

Det er købers ansvar, at kravene til byggepladsvej og aflæsningssted er opfyldt.

 

Kræver køber levering uden for normal arbejdstid, er sælger berettiget til godtgørelse for meromkostninger. Køber debiteres ventetid.

 

Ved varemodtagelsen skal køber som minimum foretage en visuel kvalitetskontrol samt sikre, at det leverede er i overensstemmelse med det bestilte. Såfremt der ikke er givet nogen nærmere aflæsningsanvisning, aflæsses der efter chaufførens skøn og uden ansvar for sælger. Sælgers følgeseddel er tilstrækkelig bevis for levering.

4. MANGELANSVAR

(i henhold til Byggestyrelsens byggeleveranceklausul)

Sælgers ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvori leverancen indgår. Ved leverancer til lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 6 år efter leveringen til køberen.

Såfremt det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved leverancer ikke eller kun med stor vanskelighed kan gennemføres mod leverandørens køber eller mod efterfølgende købere, anerkendes det, at kravet tillige kan gøres gældende direkte mod sælger. Også i sådanne tilfælde kan sælger kun gøres ansvarlig for mangler i det omfang hans egen leverance er mangelfuld og endvidere kun i det omfang, det følger af hans eget kontraktforhold med hans køber.

 

Sælger anerkender dog i alle tilfælde at kunne sagsøges sammen med køberen eller efterfølgende købere i anledning af parternes indbyrdes forhold. Sagen behandles ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed.

 

I andre tilfælde end bygge- og anlægsarbejder regnes 5-års fristen fra leveringen.

 

Sælger er berettiget til at afhjælpe en mangel eller at foretage omlevering. Køberens ret til erstatning berøres ikke af denne bestemmelse.

 

Sælger er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, som påberåbes efter entreprisens aflevering og i andre tilfælde fra leveringen.

Sælgers ansvar er begrænset til det leveredes værdi. Tvister vedrørende mangler afgøres ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed.

5. PRODUKTANSVAR

Sælger er kun ansvarlig for skader, såfremt det godtgøres, at skaden skyldes fejl og forsømmelse begået af sælger. Sælger kan for henholdsvis person- og tingskade ikke i en enkelt sag mødes med et

erstatningskrav på grund af produktansvar, som overstiger 5 mill.kr. for personskade og 2 mill.kr. for tingskade. Driftstab, tidstab, avancetab og andet indirekte tab erstattes ikke.

Såfremt sælger måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand for direkte eller indirekte tab, som denne har lidt ved en skadevoldende hændelse, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs for det beløb, erstatningskravet overstiger 5 mill.kr for personskade og 2 mill.kr for tingskade.

Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som måtte behandle erstatningskrav rejst af tredjemand mod sælger på grundlag af den skade, som tredjemand påstår, er forårsaget af leverancen.

6. REKLAMATION

Eventuel reklamation skal ske straks efter levering og under alle omstændigheder inden anvendelse af produktet har fundet sted. Reklamation skal ligeledes ske skriftligt senest 8 dage efter, at køber er eller burde være blevet opmærksom på forholdet med angivelse af reklamationens art og omfang. I modsat fald har køberen fortabt sin ret til senere at påberåbe sig denne.

Når levering finder sted efter forudgående aftale men uden, at køber eller en repræsentant for denne er tilstede, anses en af sælger til køber fremsendt specificeret følgeseddel/faktura som fuldt bevis for rigtig kvalitativ og kvantitativ levering, medmindre køber reklamerer omgående efter følgesedlens modtagelse.

 

Sælger hæfter ikke for fejl og mangler ved leverede varer, som ikke kan henføres til sælgers produktion eller transport udført af denne. Der kan således ikke rejses krav mod sælger i forbindelse med fejl og mangler, som skyldes forkert opbevaring, montering, anvendelse, behandling eller vedligeholdelse, herunder tilsidesættelse af sælgers forskrifter for det enkelte produkts brug. Såfremt der påvises fejl eller mangler ved leverede varer, som kan henføres til sælgers produktion eller transport udført af denne, forpligter sælger sig til, efter eget valg, ud fra vurdering og omfang og årsag, at opfylde disse mangler. Dette enten ved at ombytte de mangelfulde varer, afhjælpe manglerne eller yde et forholdsvis afslag i prisen. Sælger er uden ansvar for driftstab, avancetab eller lignende indirekte tab som følge af mangler ved produkterne. Sælgers økonomiske ansvar er maksimalt det beløb, som fremgår af fakturaen for de leverede mangelfulde varer.

7. RETURVARER

Leverede produkter tages kun retur efter forudgående aftale og inden 3 måneder fra leveringsdatoen. Returvarer skal være i uskadt stand og original emballage. Ubeskadigede returvarer, som er normale standardprodukter, kan normalt forventes krediteret køber til den debiterede pris – 20 %. Eventuel afhentning af returvarer betales af køber efter gældende mindstefragt. Skaffevarer/specialproduktioner modtages ikke retur.

8. PALLER, STRØER M.M.

Køber debiteres et depositum for de ved leveringen nødvendige paller, rammer, strøer, mellemlæg m.m. som forbliver sælgers ejendom.

Ved tilbagelevering til udleveringsstedet af intakte og ubeskadigede paller krediteres køber efter sælgers til enhver tid gældende prisliste.

 9. SIKKERHEDSSTILLELSE

Sælger forbeholder sig ret til at kreditvurdere enhver køber forud for levering af varer, herunder også delleveringer. Enhver indgåelse af aftale, herunder efter fremsendelse af ordrebekræftelse, er under forudsætning af en for sælger tilfredsstillende kreditvurdering af køber. Sælger kan således annullere aftalen, såfremt der ikke kan rekvireres tilfredsstillende kreditoplysninger på køber.

Sælger kan forlange, at køber inden leverancen yder sikkerhed i form af bank- eller sparekassegaranti, kautionsforsikring eller med sælgers godkendelse på anden måde. Sikkerhedsstillelsen fastsættes til tre måneders gennemsnitsbetaling – dog mindst 10 % af leveringsprisen ekskl. moms – udregnet således, at leveringsprisen fordeles ligeligt på det antal måneder, som er anført i leveringsprogrammet.

 

I løbende kontraktforhold kan leverandøren, såfremt køber ikke kan godtgøre, at køber vil være i stand til at fyldestgøre leverandøren, forlange, at det løbende kontraktforhold ophæves. Leverandøren vil da være berettiget til at indgå en ny løbende kontrakt, dog således, at køber yder sikkerhedsstillelse for fremtidige køb, såvel som allerede indgåede køb. Sikkerhedsstillelsens størrelse og udformning aftales med leverandøren.

10. BETALING OG PRISER

Betalingsbetingelser: Netto kontant eller efter nærmere skriftlig aftale.

 

Overholdes de aftalte betalingsbetingelser ikke, er sælgers hele tilgodehavende hos køber forfalden til omgående betaling, og indtil betaling finder sted, debiteres købers konto med 1,5 % rente pr. påbegyndt måned fra forfaldsdatoen.

 

For småpartier påføres fakturaen et ekspeditionsgebyr. Medmindre andet ikke påviseligt er aftalt ved ordrens afgivelse, reguleres priser i henhold til den til enhver tid gældende prisliste fra vort firma.

I de anførte priser er ikke medregnet merværdiafgift, medmindre andet udtrykkeligt fremgår. Der tages forbehold for trykfejl, farvegengivelse og udefra kommende prisstigninger i vore prislister.

11. SÆRREGLER VED TILBUD UNDER FASTPRIS OG FASTTIDSORDNINGEN

Foranstående under 1 – 10 anførte bestemmelser gælder også under denne ordning.

 

Hvis der aftales fast pris gælder: Udover den faste pris skal der ydes sælger godtgørelse for udgiftsforøgelse, forårsaget af pålæg fra staten, og ekstraordinære prisstigninger, jvf. Byggestyrelsens cirkulære af 11. november 1981 om pris og tid, § 7 og § 8.

 

Købesummen for den del af leverancen, der udføres efter fastprisperiodens udløb, reguleres i overensstemmelse med Byggestyrelsens anvisning af 21. september 1981 om indeksregulering af entreprisesummer vedrørende byggearbejder.

Ved regulering efter entreprisereguleringsindeks for anlægsarbejder fastsættes indeks på de i anvisningen angivne tidspunkter, dog til indeks pr. den 1. i pågældende måned, når dette er bestemt i udbudsmaterialet.

 

Er intet indeks fastsat i aftalen eller i tilbuddet, anvendes det af Danmarks Statistik offentliggjorte indeks (eller del/fagindeks), som i sin opbygning bedst muligt svarer til leverancen